Nota prawna

Udostępnianie ogólnych danych i informacji

Firma HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. stara się, aby dane i informacje znajdujące się na tej stronie internetowej były prawdziwe. Nasza firma nie ponosi jednak odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji i danych. Zasada ta dotyczy w takim samym stopniu wszystkich innych stron internetowych, do których umieszczono odsyłacze w postaci hyperlinków. Firma HOCHTIEF Development Poland nie ponosi także odpowiedzialności za treść stron internetowych, które użytkownik otwiera dzięki takiemu odsyłaczowi. Firma HOCHTIEF Development Poland zastrzega sobie możliwość wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian lub uzupełnień w udostępnionych informacjach lub danych.

Stosunki handlowe

Strony internetowe firmy HOCHTIEF Development Poland współpracują z różnymi usługodawcami. Za pośrednictwem tych stron firma HOCHTIEF Development Poland umożliwia użytkownikom dostęp do stron internetowych zawierających oferty jej partnerów. W wyniku skorzystania z usług providera zostaje zawiązany stosunek umowny między użytkownikiem stron internetowych firmy HOCHTIEF Development Poland, a danym providerem. W odniesieniu do tego stosunku umownego obowiązują warunki umowne danego providera. Prawną i merytoryczną odpowiedzialność za usługi oferowane na stronach firm partnerskich ponoszą wyłącznie te firmy, których strony internetowe dostępne są również ze strony firmy HOCHTIEF Development Poland.

W przypadku skorzystania z usług providera, stosunek umowny powstaje wyłącznie między daną firmą partnerską i użytkownikiem, zgodnie z warunkami obowiązującymi w odniesieniu do tego stosunku umownego.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma HOCHTIEF Development Poland nie ponosi odpowiedzialności za działania firm partnerskich. Firma HOCHTIEF Development Poland nie udziela też żadnej gwarancji dostępności lub niezawodności usług oferowanych na jej stronach internetowych. Firma HOCHTIEF Development Poland nie ponosi również odpowiedzialności ani też nie ręczy za to, że usługi oferowane na jej stronach internetowych przez firmy partnerskie odpowiadają przepisom prawnym. W przypadku oferowania usług przez samą firmę HOCHTIEF Development Poland, obowiązują Ogólne Warunki Handlowe ustalone przez daną spółkę wchodzącą w skład koncernu HOCHTIEF, która oferuje tę usługę; warunki te są dostępne na stronie danej spółki. Ponadto, firma HOCHTIEF Development Poland ponosi odpowiedzialność – bez względu na podstawę prawną, w tym również czyny niedozwolone – wyłącznie w przypadku:

jeżeli firma HOCHTIEF Development Poland, jej władze lub członkowie kierownictwa spowodują szkodę w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, bądź w sposób zawiniony naruszą jakiś istotny obowiązek umowny, zagrażając w ten sposób jej celowi, lub
jeżeli inne podmioty (podwykonawcy) firmy HOCHTIEF Development Poland, niezaliczające się do organów lub do grona członków kierownictwa, naruszą w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego jakiś istotny obowiązek umowny w sposób, który zagrozi jej celowi.

W przypadku naruszenia przez władze lub członków kierownictwa istotnego obowiązku umownego, ale nie w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, odpowiedzialność firmy HOCHTIEF Development Poland ogranicza się do takich typowych szkód, które w sposób racjonalny mogła przewidzieć w momencie zawierania umowy. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również w odniesieniu do zakresu szkody. Powyższe ograniczenia nie wpływają na odpowiedzialność firmy HOCHTIEF Development Poland zgodnie z postanowieniami ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność firmy HOCHTIEF Development Poland jest wykluczona. Informacje cenowe dotyczące produktów i usług umieszczone na stronach internetowych firmy HOCHTIEF Development Poland podawane są bez rękojmi.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej www.hochtief-development.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r..

Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystywanie tekstów, ich fragmentów lub materiałów fotograficznych zamieszczonych na stronie internetowej www.hochtief-development.pl jest zabronione Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia HOCHTIEF Development Poland. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powyższe nie dotyczy materiałów tekstowych i zdjęciowych oferowanych wyraźnie w celach rozpowszechniania przez media.

Obowiązujące prawo

Wszelkie informacje lub dane, ich wykorzystanie oraz zgłoszenie w celu umieszczenia na stronach internetowych firmy HOCHTIEF Development Poland, a także wszelkie działania oraz tolerowanie lub zaniechanie działań związanych ze stronami internetowymi firmy HOCHTIEF Development Poland, podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Sądem właściwym jest sąd w Warszawie.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę  używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności Akceptuję